Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Philips to II.van Spanje^

51° GESCHIEDENIS

ken hij veele Bloedverwanten telde » 't zij door vreeze, dat Farneze de overhand zou bekomen op de Staatfche Partij , door zo veele verdeeldheden verzwakt, in onderhandeling getreeden over zijne verzoening met den Koning. De Hertog van Terranova verzekerde hem van 's Konings gunst , op zeer aanlokkende voorwaarden , eene groote geldfomme, en de bevestiging in de Stadhouderfchappen, welken hij bekleedde (*). Een bezoek zijner Zuster, Cornelia de Lalaing , nevens haaren Man , de Baron van Monceaux, deedt hier veel af. Zij ftelde hem Voor de gunst van Parma , opgehemeld met de fchoonfte beloften en het uitzigt op 't Huwelijk met de Gravinne van Megen, op welke hij verliefd was: zij vermaande hem dagelijks , „ hij zou zijne ziel „ niet verdoemen met het Christen Geloof te verdruk.„ ken , en 't hoofd te blijven van Ketters of Rebel„ len, en zelve geregeerd te worden door 't gemeen „ gepeupel, Weevers en Pelfers , daarbij alle zijne „ Goederen, in Hensgouwen en elders, nevens de „ gunst zijner Maagfchappe en zijns Konings ver,, liezen Ct)-" Dergelijke redenen vonden veel ingangs in zijn weiffelend hart; doeh hij vreesde eene Landvoogdij te verliezen, die de Spanjaard hem gereeder belooven kon, dan leveren. Hij zogt, overzulks , zich, door. list, meefter te maaken van alle de fterke Plaatzen. Doch al zijne veinskunst was 011-

magtig

C*) Bor Auth. Stukken, II, D. bl.3,5, 13, (+) Meter&N , f. iïo,

Sluiten