Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 5"

magtig, om zijnen 'toeleg te bedekken. —- De Friezen kreegen agterdenken , en , door hulp der Staatfche Knegten, de Sloten van Leeuwaardenx Hariingen en Staveren in handen 3 die geflegt en , voor een gedeelte , aan de Stads Vesten getrokken werden. Rennenberg durfde zich tegen de Friezen niet aankanten, maar veroorlofde, heimlijk,den Drentenaaren , de Staat fche Ruiters , die hem op den hals lagen , te verjaagen, hun aanfchrijvende, alle Krijgsvolk , dat zijne opene Brieven niet toonde , te weeren, en de Sterkte Koeverden in bewaa* ring te neemen. Dan deeze Brief viel een Staatfchen Hopman in handen , die denzelven aan de Gemagtigden ter nadere verééniginge te Utrecht zondt(*).

De Prins van Oranje bevondt zich te dier Stede, toen dit berigt van Rennenbergs ontrouw kwam. Te vergeefschzogt hij hem , ondereenig voorvvendzel, ut Groningen en bij zich te krijgen. Hij zondr één zijne: Raaden, PorKE UFKENs,deneenigften onder dezel ven, die opregt Staatsgezind was3na Utrecht,dewi] hij hem gaarne loozen wilde: doch deeze was juist è gefchiktc man , om 's Graaven wangedrag nader t ontdekken, De Prins trok na Kampen, en ontbood Rennenberg andermaal. Hij gaf eerst een bewin peld antwoord, doch zondt, vervolgens, eentwee den Hofmcefter aan den Prins , met, breede aanbii ding van dienstvaardigheid , om dus zijn oograei

b

(*) Bor, Auth. Stukken, 1I>D.bl. 11.12. Fresinc Meinor. bl. i3o enz.

M.D.2.St. O

Pmupi

de II- van Spanje*

r

1

s t i-

k

rA

Sluiten