Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

512

GESCHIEDENIS

Philips deII van Spanje.

l i < i

f c c

v •$

fl

bet te bedekken, en het eensflags, en dus te wisfer, te openbanren. Vreezende voorgekomen te zullen worden, verhaastte hij het ftuk. Met den dekmantel van vriendelijkheid omhangen , volfpeelde hij de rol eens veinsaards. Ken gastmaal, tor laat in den nagt gerekt, was het vooripel zijner ontdek!-inse. Jacod Hildebrands, Burgemeefter van Groningen;, de deun der Onroomfchen, zat mede aan , en, van de zweevende gerugten fpreekende, keerde hij zich tot den Graave, verklaarende , niet te hoopen , dat zijne Genade iet ergs voorhadt. De trouwlooze, 's Burgemeeflers hand vriendhjk drukkende, antwoordde: Wel Vader , dien ik voor mijn Vader hojtde, zoudt gij zulke dingen van mij vermoeden ? Ontjla u dier gedagten .' Deeze, gerust gelteld , vertrok , :n Belde anderen gerust; doch niet zonder hun te ivaarfch'dwen, dat zij op hunne hoede moeiten Wijiren. Zang, ipel en dans wakkerden aan : en Rennenberg deedt, ondertusfchen , zijn gezin wapenen. 5ij 't zelve voegden zich eenige Soldaaten, bedekt n de Stad gekomen, en in de huizen van Spaanschgezinden verborgen. Met het aanbreeken van den iageraad kreeg een Roomsch Hopman de wagt. De ïraaf, des verftendigd, en hoe zijne Partij, reeds i beweeging, de draaten, die op de Markt liepen, eftopt hadt , verfcheen te paarde , heel bedorven m de kaaken, in vollen harnas , met den naakten egen in de Vuist, en vergezeld van omtrent dertig chutters, fchreeuwendc: Staat bij', ftaat bij, vrooie Burgers l ziet mij hier eerst heden wettige Stad-

hou-

Sluiten