Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 515

de Borgers tan beiderlei gezindheid de wapens tegen elkander op (*)• In Utrecht vielen de Onroomfchen op de Kerken aan, fmeeten de Beelden en Altaaren aan Bukken, en vorderden, dat de Wethouderfchap de Roomfche Godsdienstoefening zou verbieden. Dee,ze wees hun tot den Prins, die, het fchenden van het jongfte Verdrag door de Onroomfchen en 't verzoek der Geestlijkheid , om 't herftel van den Roomjchcn Godsdienst, gehoord hebbende, haar geen ongelijk kon geeven; doch, weetende, hoe zeer het Gemeen tegen de Geestlijkheid verbitterd was , hun ook niet in 't gelijk ftelde ,ende Partijen riedt, elkander te verdraagen, tot nader befchikking : ondertusfchen ftondt hij den Roomfchen twee Kerken toe. Dan 't liep maar weinig maanden aan , of 'er werd, op naam van Stadhouder, Schout en Regeerders van Utrecht, eene Keur afgekondigd", verbiedende de Roomfche Geestlijkheid het handhaaven van haaren Godsdienst, en het openlijk draagen van 't geestlijk

gewaad , tot 'cr nader op zou voorzien zijn.

In dit jaar overleedt Fredekik. Schenk van Tautenburg , Aardsbisfchop van Utrecht. Bij zijne begraafnisfe hieven eenige omftanders den honderd en dertiglten Pfalm aan op de wijze der Hervormden, en volzongen dien, in fpijt der Roomfche Geestlijkheid. In ^e daad, het mogt de uitvaart der RoomschCatholijke Godsdienstoefeninge te dier Stede wel geheeten worden: want naa zijn dood hebben de Staaten,

(*) Bor. XIV. B. bl. 189.

O 3

Pnn ips de 11. van Spanje.

Verend*

ring van

Gods-

dien.ee

binnen

ütrcchtt

Sluiten