Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

En , bijaldien zijne Medebroeders van de Vliesörde en de Randen van Staaten één lijn met hem getrokken hadden, zou hij lijf en goed opgezet hebben, om Alva op den drempel des Lands te Ruiten. Voorbeen hadt hij reeds te wege gebragt, dat de Staaten het vertrek der Spanjaarden toeftonden; en het Smeekfchrift der Edelen was niet zonder zijn goedvinden ingeleverd i hier in Helde hij zijnen roem,om dat hij het bevorderlijk zag tot 's Lands welvaaren.

— Aan den fchandnaam van Ketter, hem en zijnen Broeder toegevoegd, kreunde hij zich zo weinig, als Christus aan dien van Samaritaan. — Tot het openbaar prediken hadt hij nimmer aangeraaden, en ook nooit in het berooven van Kerken bewilligd.

— Nogthans hadt men hem , naa zijn vertrek na Duitschland, in zijn Zoon, in zijne Eer en in zijne Goederen wreedlijk vervolgd : hem hier door ontflaagen van alle eeden en verbintenisfen, en genoodzaakt, de wapens optevatten , die hij, zeide men, tegen zijnen Heer gedraagen hadt; maar met gelijk, of minder, regt hadden 's Konings Voorzaaten Castilie en Leon verworven. Ook was hij , zelf een voornaam Lid der Staaten van Braband, door de Landzaatén aangezogt, hun te befchermen. — Den Roomfchen Godsdienst zouden de Staaten van Holland en Zeeland , in 't eerst, gedoogd hebben; doch, gewaarfchuwd tegen de verraaderijen eenigef Geestlijken en anderen, hadden zij dien moeten (haken. Van vervolging , om den Godsdienst , hadt de Prins zich altoos afkeerig betoond : weshalven

het

Pnir.ips r>k II. van Spanje.

Sluiten