Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 525

het mishandelen en ombrengen der Geestlijken hem geheel ten onrechte werd ten laste gelegd. Overliet wettig of onwettig aanvaarden der wapenen wilde hij gaarne het oordeel der Algemeene Staaten afwagten. De Gendfche Bevrediging hadt niet hij , maar Don Jan en de Koning zelve gefchonden. De looze Vredehandeling van den Heer van Selles was niet doo, hem, maar door de Algemeene Staaten, wuslyk ontdekt. De Keulfche was ten bederve van den Lande

in£ierigt. Voorts befchuldigde men hem var

geveinsdheid. Maar 't was immers geene geveinsd heid, dat hij hun, toen ze nog vrienden waren, ge waarfchuwd hadt tegen de rampen, welken hun m overkwamen, 't Kon ook geene geveinsdheid hee ten, dat hij hun nu met openbaaren Oorlog te kee ging. Wat zij meer voor geveinsdheid in hem ont dekten , wist hij niet. En , genomen, dat hij u mistrouwen zijne veiligheid ftelde, moest hij daavon met Caïn en Judas vergeleeken worden ? Wat an ders was het, niet op God , wat anders, met o] looze en booze Menfchen te vertrouwen , die , ho zijbeftonden, in Grenada aan de Mooren, en his aan Egmond eu Hoorne betoond hadden : e zelfs in deezen Ban deeden zien , hoe hun gewcete verhard was, gelijk dat van Judas, hoe zij vertwi. feld waren, gelijk Caïn , en van God verworpen gelijk Saul. — Dat men, verder, tegen hem u bragt, dat hij zich, door geene aanbiedingen va bijzondere voordeden, hadt willen laaten beweegen om tot bevrediging te befiuiten, ftrekte tot zijne ee

ni

Phiups de II. van Spanje.

1 t

l ï

> |

r

ti ti

5 l-

n

st

Sluiten