Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 5*7

ftooren. Indien zij Ofcgts ééndragtig bleeven, en den Spanjaard de tanden toonden, zouden zij hen,,welhaast, een laager toon hooien fpreeken. tWas, riep men , meest om zijnen hals te doen. Doch, kon zijn vertrek of zijn dood zelve 's Lands rust herftellen , welkom zou ze hem weezen. Oordeelden dan de Staaten , dat zijn vertrek hun helpen kon , gaarne wilde hij , op hun bevel, na 't einde der wereld verreizen. Zijn hoofd ook, waar over geen Vorst of Oppermagt te gebieden hadt , dan zij alleen , Belde hij in hunne handen. Doch, dagten zij, dat zijne taamelijke ervaarenis, het overfchot zijner middelen , en zijn leeven hun nog van dienst zou kunnen zijn , hij hoopte , dooi Gods genade, getrouwlijk te onderfteunen, 't geer zij, tot welftand van de gemeene zaak en van dei: Godsdienst, befiuiten zouden (*).

De Veréénigde Staaten, deeze Verdeediging zijnei Hoogheid geleezen hebbende , verklaarden , dat d« Prins in den Ban met vuilen laster beklad was , da hij het Algemeen Stadhouderfchap en de Bijzonder Landvoogdijen niet, dan op hun aanzoek, aanvaar : hadt, hem teffens verzoekende , daar in te wille volharden, met toezegging van eene bende Paarden . tot zijne beveiliging , te zullen onderhouden Q] In verfcheide taaien werd dit Verdeedigfchrift ove

g'

(*) Bor Auth. Stukken, Ih D. bl. 6i enz. Hoofd: II. D. W. 728 enz.

(f) Bor Auth. Stukken, II. D,bL65" III. Deel. a. St. P

Philips df, tl vail Spanje.

Oordeel der Ver: éénigde ; Staaten over den ; Ban.

i

>

1.

>

Sluiten