Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 537

badt Men hoopte , dat de nader verécnigde Gewesten, of de Vergadering der Algemeene Staaten, ia dezelfde maatregelen zouden tteeden , en mede dien gunftigen ftap doen. _

Ter Algemeene Staatsvergaderinge, in Bloeimaand des jaars MDLXXXI, werd , op nieuw, overwoo „en of men den Koning van Spanje voor vijand be hoorde te verklaaren? Doch Braband en Hallam zelve oordeelden toen, zo verre niet te moeten gaan eer de Hertog van Anjou hier zou gekomen ziM*J Dan het leedt maar weinig dagen, of Holland be floot , op de Vergadering der Veréénigde Staaten te Amjlerdam, nevens de andere Gewesten, het a zweeren des Konings te helpen bevorderen. E kreeg dit Buk, bij de Algemeene Staaten der Ven node Nederlanden, zijn beflag in de naastvolgen Hooimaand. Het Plakaat, tot dien einde , op d zesëntwintigften afgegeeven , vangt aan metdee merkwaardige betuiging : „ Dat het Volk niet < den Vorst, maar de Vorst om het Volk gefch: 15 pen was; dat een Vorst, zijne Onderdaanen " Slaaven behandelende, voor een Dwingeland v l te honden, en vrijlijk mogt verftooten word voorïl bij wettig befluit der Staaten van den L de en wanneer deezen geen ander middel o" fchoot, om hunne Vrijheid te bewaaren. , zulks , inzonderheid 6 Band moest grijpen in Z Nederlanden, daar de Vorst gehouden was, i

(•) Refol. Holl. 14- Junï IS»I. 278.

PHiurs m. II. van Spanje.

I

$ n éle:n zc mr taais/as :u, an\êt*Dat

de ïaar

be-

Sluiten