Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53& GESCHIEDENIS

Philips de II. vna Spanje.

( | J I c

ƒ d

g k rr ' fc ei n; ft de Sp zij

de (

bl.

» bezwooren Voorwaarden te regeeren, of de Heer„ fchappij verbeurde." Vervolgens haaien zij's Konings wangedrag en de wreedheden der Spanjaarden op, om daar mede de fchennis van 's Lands Voorregten te bewijzen, waarop de Koning van Spanje, van regtswege , vervallen verklaard wordt van alle lanfpraak op de Regeering deezer Landen. Zij ontlaan alle Leenmannen, Regters, Amptenaarsenanlere Ingezetenen van den Eed, hem gedaan. Het ;ebruik zijns Naams en Zegels wordt verboden. In Holland en Zeeland zou men zich van 's Prinfen tfaam en van de Staaten dier twee Landfchappen beienen: in de Landen, die met den Hertog van/fom gehandeld hadden , zou men zijn Naam en dien es Landraads , of, zo lang deeze nog niet in dienst etreeden was, dien der Algemeene Staaten gebruiiB. In gemeene zaaken zou het Zegel der Algeeene Staaten, en, in bijzondere, dat van elk Landhap dienen. Van de Munte zou 's Konings Naam i Wapen blijven. Eindelijk moeiten alle Amptears, aan de bijzondere Staaten , onder welken zij >nden, of aan derzelver Gemagtigden, zweeren, n Algemeenen Staaten , tegen den Koning van anje en deszelfs Aanhang, getrouw te zullen *<*>

Een flap van zo veel gewigts werd gedaan door Gemagtigden van Braband, Gelderland, met

Zuu

B) Groot Plakaatb. I. D. bl. 25. Bor , XVI. B. !5»

Sluiten