Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 539

Zutphen, Vlaanderen, Holland , Zeeland Friesland, Overijsfel en Mechelen C*): en hadt dit werk, zo verre het op de algemeene Staatsvergadering der Verèènigde Landen kon afgedaan worden , zijn beflaK Doch in de bijzondere Landfchappen werd hei Plakaat, wegens het verhaten des Konings van Span je niet even vaardig aangenomen ; op zommige Plaatzen weigerde men betaanteflaan. Devreesvoo het verbod des Koophandels op Spanje , door de, Koning nog aan de'inwoonderen der Nederlande vrijgelaaten , verwekte zwaarigheid en tegenltribb. hng op Plaatzen , die des belang hadden (t> ■ * Middelburg haperde het, niet uit oorzaake, dat de ze Stad Spanje begunftigde , maar om dat Zij zit door de Voorregten, aan Veere, Vlisftngen en A ««««««gefcbonken, verkort rekende, en eerst e bezwaarenisfen wilde uit den weg geruimd hebben (j Te Enkhuizen maakten de Schepenen zwaarigheid het doen van den nieuwen Eed ; doch zij lieten z> door de Staaten daar toe overhaalen (**). Fok Ralda, Raadsheer des Hofs van Friesland , kree toen men hem den nieuwen Eed voorhieldt, eenel roerte op 't lijf, waar aan hij terftond overleedt Q\

(*) 't Leeven van Willem den I. III. D. bl. 459(f) Metere^i.

(§; R-'g'fl- des R*adsvan Middelb. 1581. Remt ' Van 'Middelburg aan zijne Princ. Excell. Mf. («•) Refol. Holl. 1582. bl. 21. (ff) Bor , XVI- B. bl. 47-

Pbilijs de II. van Spanje.

Hoe het

I lakaat

deazer

Afzwse-

ringe

ontvau'

: gen

! werd.

»

e

h r-

ie

)■

in ch

ico

S> >e-

t> let

«ft.

Sluiten