Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

544

GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

j

j e 1 1 J j li I

Opregting van u een Algcineenen e' Land- h raad. %

k

gemaakt Verding, aan, om een Schrift van den beloofden bijlfand. De Koning beloofde terftond , mondeling, en, vervolgens , bij eenen Brief, aan den Hertog, dat hij hem en de Nederlanden helpen zou, zo ras de inwendige beroerten in Frankrijk zouden geflild weezen. Schoon deeze onbepaalde ver¬

klaaring des Konings de Staatfchen niet vergenoegde, fchroomden zij hem, door meer aanhoudens, te zullen vertoornen; en, geen kans ziende meer te rakrijgen , bragten zij het Verdrag in 't net, waar?p het den drieëntwintigften van Louwmaand des aars MDLXXXI, te Bourdeaux, van wederzijden verd bezwooren. In Wintermaand des voorgaanden lars, hadden de Staaten der Feréénigde Nederlanden, te Delft vergaderd, het Verdrag reeds goedgezind , en hunne Gezanten gemagtigd tot het doen n ontvangen van den Baavenden Eed (*). Philips ieklaagde zich over dit Verdrag bij den Koning vari 7rankrijk , die , te zijner verontfchuldiging , verlaaide , niet in Baat te zijn, om de onderneeminen van dien rustloozen Prins te bedwingen (f). Onder het voortzetten des handels met Anjou, aren de Algemeene Staaten bedagt geweest , om :n Landraad opteregten , die, nevens den Hertog, ;t roer der regeeringe in handen zou hebben. De:lve zou beilaan uit ëénëndertig Inboorlingen. Zij recgen een zeer uitgebreiden last, om te beter den

Her.

(•) Hoofdt, II. D. bl. 758. 764. (j) Fie de Duplesjis, p. 54.

Sluiten