Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5|6 GESCHIEDENIS

Pmr.ips de If. van Spanje.

1 ]

i i j

I

2 ï

(

tegen eenen gelukkig ilaagenden Vijand , die hun, gewapenderhand, drukte, te veréénigen, waren verdeeld over de Opperraagt, welke zij den Spanjaard ontnamen. Het Hof Provinciaal vorderde , weder deel te hebben in het Beduur en in de benoeming der Grietmannen. De Prins van Oranje befliste deeze zaak , toen hij in Friesland kwam. Hij liet aan 't Hof het beduur in Burgerlijke, aan de Staaten in de Laudzaaken, en aan 't Landvolk het oude regt, om drie Perfoonen te kiezen , waar uit de Stadhouder, of diens Plaatsbekleeder, de Grietmannen benoemde. Tusfchen de Steden en het Platte Land jntdondt geen min hoogloopend gefchil wegens hun ;ezag ter Staatsvergaderinge. In'tjaarMDLXXVIII, verd bepaald, dat de Steden ééne dem zouden heb)en tegen drie van Ooftergo, Weflergo en de Zevenvolden, Maar de Steden eischten nog eene dem, ils haar, naa 't uitfluiten der Geestlijkheid , toekonende, en dat de drie deelen des Platten Lands zich net twee flemmen zouden te vrede houden. Ditge'chil duurde, met opwakkerende heftigheid, tot den aare MDLXXXI1I, wanneer Oranje Gemagtigden ;ondt, en gelastte, dat het Verdrag van den jaare JDLXXV1II. zou dand grijpen; de Steden kantten iet, in 't eerst, daar tegen , doch onderwierpen ich eindelijk (*).

Wat den Godsdienst aanbelangt , wij hebben, in en loop der Gefchiedenisfe, gezien, hoe veel de afval

O Kor, XVIII. B. bl. 13,

Sluiten