Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©ER. NEDERLANDEN. 54?

Holland wees. Deezen namen geen genoegen in dit Vertoog. Inzonderheid belgden zij zich hier over, dat het inneemen der Groote Kerke door de Hervormden toegefchreeven wierd aan 't Magt beleid van eenen Gemagtigden der Staaten ; dat men het wegneemen der Gelden eene daad zo fchandelijk als ontreQraft heette; dat het verbieden van den Roomfchen Godsdienst werdvoorgefteld als het weder invoeren van 's Keizers fcherpe Plakaaten, en de Predikanten , die dit dreeven , als Stookebranden van „„rust afïchilderde. De Opfteller van dit Verzoekfchrift was die Koornhart, van wien wij hier boven gefprooken hebben : en , fchoon hij verklaarde, het grootfte gedeelte der Roomfche Leeringen voo'r valsch, de meefte Leeraars voor verflinden. de Wolven te houden, en dat hij het alleen op d( Onverdraagzaamheid gemunt hadt, moest hij ziji Ontwerp, in tegenwoordigheid van den Gemagtigdei der Staaten, in ftukken fcheuren (*)•

Met het afloopen des jaars MDLXXXI, werd ooi de reeds zo dikwijls gefchondcne Voldoening , t Amfterdam , op zekere voorwaarden , vernietigd en ten zelfden tijde , het openlijk handhaaven va den Roomfchen Godsdienst in Holland afgefchaft(t: Zulks was niet vreemd in dat Gewest, waar men d Roomfchen voor Spaanschgezinden hieldt. Het o\ roerig preeken van een Dominicaaner Monnik ueec

(*) Bor , XVI. B. bl. 19.

ft) Wagenaar, Amfl. IV. D. b'. ï6.

Q 4

Philips dê II. van Spanje.

1 l

1

e 1-

!t :e

Sluiten