Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55o GESCHIEDENIS

te Brusfe d e oefening van den Roomfchen Godsdienst fchorsfen: de Wethouders verklaarden, hoe hun gebleeken was, dat de drie bebloede Misbrooden, door de Geestlijken het Sacrament van V Mirakel geheeten, beftonden uit doek , gemengd met zekere andere fioffe; dat zij Beenderen van Beeften voor Overblijfzeis van Heiligen hadden doen eeren , en op yeelerlej wijzen het geme.en bedroogen (*),

Op de laatfte Kerkvergadering te Dordrecht, hadT den de Hervormden beflooten , deeze alle drie jaaren te houden. Overeenkomflig hier mede , vergaderden zij, in den jaare MDLXXXI, te Middelburg , eu beraamden eene nieuwe Kerkordening, bij welke aan de Overheid de toeöemming der verkiezing van Prekanten gelaaten werd, zonder dezelve in'taanftellen van Ouderlingen en Diakenen eenig zeggen te geeven. Men verdeelde de Kerken van elk Land onder Clasfen, en de Clasfen onder bijzondere Sijnoden (f). Om den Ban te verfchriklijker te maaken , werd de gebannene aan den Saran overgeleverd (§). De Prins van Oran.tr Bootte zich aan de hardigheden eeniger ftukken, daar vastgefteld , en merkte ze aan als ftrekkende tot omkeering van den Staat en den Hervonnden Godsdienst (**).

Tiknde

(*) Hoofdt , II. D. bl. 775» (+) Bor, XVI. E. b!, 24. (§) Brandt, I. D. bl. 674. C**) Grotu Anal. p. 29.

Philips de II. van Spanje.

Sluiten