Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55* GESCHIEDENIS

Willem de I.

Anjou ontzet Kametijk, en

neemt Ciateau jn Cambvefn in.

zou voorgenomen hebben. Voldingend bewijs is '« niet van voor handen. Ligt valt te bevroeden, dat hem het overzetten der heerfchappije uit zijnen Huize in een vreemd Huis niet fmaaken kon. De voorflag , wegens het blijven betaalen zijner jaarwedde van vijftigduizend Ponden, vondt geen gunfligen ingang (*). De Prins van Oranje en de Staaten hadden te vergeefsch , naa den dood van Groesbeek , Bisfchop van Luik, Matthias tot die waardigheid zoeken te verheffen, ten einde hem met dit loon der bedieninge te heufcher te loozen (f). Schoon hij, naa het opdraagen der Landvoogclije aan de Staaten, gaarne nog eenigen tijd in Holland zou vertoefd hebben , werd dit van de hand geweezen : hij vertrok na Duitschland , en men vergat dien onverdienstlijken Man.

De Hertog van Anjou, aan 't hoofd van veertienduizend man , in de Nederlanden verfchijnende, maakte een fchiltcrend en veel beloovend vertoon. Kamer ijk, een Keizerlijke Stad , door Carel den V. aan de uitgebreide bezittingen van 't Oostenrijk, fche Huis gevoegd , thans in handen der Staaten, onder den Stedevoogd dMnciiy, was thans meer dan een jaar belegerd door Parma, en tot het uiterfte van gebrek aan leeftogt gebtagt. Op de aankomst der Franfchen werd het beleg opgebrooken, en Anjou als Veiiosfer te dier Stede ontvangen. Vervolgens

(*) Holl. Re/olisti, bl.218.3:9,486".586.

(f) flOOFDTj II. bl. 760.

Sluiten