Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dB* NEDERLANDEN. 559

Lder de Edelen, en de Gemagtigden van eenige Steden kenden dit geheim oogmerk des Prinfen. In het Verdrag te Plesfis bij Tours bleek ook, dat men voor Holland en Zeeland iet bijzonders bednng: deeze Gewesten moeiten , zo ten opzigte van den. Godsdienst, als anderzins, blijven gelijk zij waren i deeze onbepaalde uitdrukkingen begreepen, 't geen zijne Hoogheid , in eene geheime onderhandeling, met den Heere van Aldegonde en den Hertog van Anjou hadt weeten te bedingen, naamlijk de Hooge Overheid van Holland en Zeeland, en het regt dee zer twee Gewesten, om den Prinfe noghooger gezaj te geeven. Hier in hadt Anjou bewilligd , en be loofd, deeze Verklaaring te zullen laaten gelden doch deeze ganfche handel bleef geheim, zelfs voo yeele Gemagtigden ter Staatsvergaderinge. Het ont dekken daar van zou groot wantrouwen verwekt,e de andere Gewesten in 't vermoeden gebragt hebben dat Holland en Zeeland zich van de verééniging m< de overige Bondgenooten afzonderden (*).

's Prinfen Vrienden verzuimden niets ,*"t geen Brei ken kon , om de opdragt der Hooge Overheid aa hem voorttezetten , ten einde dit Buk zijn belk kreege, eer Anjou overkwame. Oranje zelvf weetende wat minzaame tegenwoordigheid vermog deedt eene reis door Holland , Zeeland en Utreeh en won veeier harten. De Staaten van Holland b Booten, den Prins te verzoeken, dat hij zich bedi

n

(*) Hoofdt, II. D. bl» 809. //{. DttU % St, &

Willesde i.

t

1

4 6

lm Opdragt der Hoo' ge Over» g heid van

Holland ' aan den 3 Prinfe, ; op den voorigen voet.

e-

;n

Sluiten