Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN.

zou geeven van zo veel bloeds , door hem geflort? Deeze ftelde hem gerust, door hem de regtmaatigheidderzaake, voor welke het gefchied was te doen opmerken: waarop de Prins betuigde: Ikneem mijne toevlugt tot de Godlijke Barmhartigheid: in de Godlijke Barmhartigheid alleen beflaat mijne be houdeni fe C*> Een te fterk gelegd verband knelde de keeite veel, een te flap kon het bloeken met we derhouden, en geen aderlaaten hielp. Boteixi Lijfarts van Anjou, bedagt een zo eeiwoudig als ge luikig werkend middel, 't geen 's Prinfen leev n b, hieldt: hij raadde, dat verfcheide perfoonen, beur hngs,den duim op 't gat zouden houden : dee* Jat ge drukking benauwde niet, enwetobctótb bloeden , 'twelk, eindelijk, door een gefchrktbloe ftremmend middel geheel gefluit werd: waarop < volkomene geneezing volgde. Zo ras bij erffc was deedt hij zijn' kerkgang op eenen plegtig Dankdag voor zijne herflelling. Nimmer waren Kerken meer opgepropt, dan ten deezen dage opdendag,beftemd,om zijne herflelling van Hemel afiefmeeken. Welk een vertoon voor i Prins' een geheel Volk ten Tempel te zien, omC DE te danken voor de herftelling van hem, dien voor den Vader des Vaderlands en den Schuts hunner Vrijheid hielden. Vreugdetraanen wisfel thans die der droefenisfe af. Dan het verlies van Chaelotte van Bom

(*) Vit de Duplesfis, p. 63.

Willem

de 1. »

e

:t

1-

le

ld

:n

le

en

en

en

rO-

zij eer den

150N

em-

Sluiten