Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raa NEDERLANDEN. 577

bedienden zich van Hendriks zwak , ten opzigte van den Roomfchen Godsdienst, en hielden hem t gevaar zijner ziele voor oogen , indien hij den Ketteren bijftand boodt (*).

Eene zee van zorgen overlïelpte Anjou. In de Nederlanden zag hij, hoe men alle zijne gangen flipt nr-nng: hij ontdekte, op welk een feil de zaaken in Frankrijk draaiden; Parma's overmeeftenngen joegen hem fchrik aan: ook vreesde hij, dat de Nederlanders, zo ras de hulp des Konings ophieldt, zijns zat, het over eenen anderen boeg , en zich na hunnen ouden Heer mogten wenden. Niet, dan met den uitetften wederzin, droeg hij die banden eens zo bepaalden gezags, en ftondt hem , van den beginne af, zeer tegen, Holland, Zeeland tnUtrechi aan Oranje te laaten. Fervaques , St. Agnan Rochepot, en eenige andere Franfche Heeren, zij ne Vertrouwelingen, zetten hem onophoudelijk aan om zich eene min afhanglijke magt te bezorgen Zij waren gebelgd, dat zij buiten alle Ampten geflc ten wierden, ineen Land, waar zij de aanzienlij! fte verwagt hadden te zullen bekleeden. Onrustig los en ongodsdienftig van aart, opgevoed indeong. bondenheden der regeringloosheid en Burgeröorh gen, gaven zij geene andere, dangewelddaadige e wanhoopige, raadllagen aan de hand (f). Op eer

Ve

Hoofdt , II. D. bl. 838 enz. Metkren, XI. 1 f. 011. Grotii Anal. p. 76. ' (+) Deeze Woelgeeften bekreunden het zich niet, ze S a d

Willem de 1.

Anjou, verlegen, volgt flcgten raad.

>

»

1ne r-

5.

fs

sa

Sluiten