Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DSR NEDERLANDEN. 5§9

Elizabeth , wier ftelzel was, den Oörlog onder de Nabuurvorften te ftooken, om den Vrede in baar eigen Rijk te vestigen, fprak zeer ten voordeele van den Hertog. Tusfchen haar en Philips waren vijandigheden begonnen, en zij vreesde, met rede, dar de Spanjaarden, in de Nederlanden meefter zijnde , van daar Engeland met landingen zouden beftooken. Haat Afgezant voegde zijnen invloed bij dien van eenen tweeden des Konings van Frankrijk, ' herwaards gezonden , die, beloften en bedreigingen paarende, den voorflag van Oranje aandrong, ende Staaten de noodzaaklijkheid aanwees , om met der Hertog te verdraagen. Te gereeder liet deeze ziel vinden , dewijl hij hoogstnoodig Geld en Leevens middelen hadt , en teffens zeer verlangde, de Ge vangenen te Antwerpen en elders op vrije voeten t zien. De Staaten konden de Flaamfche Steden thans in 't geweld der Franfchen, niet misfen. A les liep zamen, om tot een verdrag te komen. ' £ Voorwaarden van 't zelve werden, den achtëntwii tigften van Louwmaand , te Antwerpen getekeni De Hertog zou de Plaatzen, door zijn Krijgsvolkb zet, den Staaten overleveren , 't zelve den Eed v: getrouwheid aan de Staaten afleggen, en hij zwe 'ren, niets ten nadeele van den Lande te zullen aa vangen. De Staaten zouden hem negentigduizei Guldens tellen, om ze te verdeden naar zijn wel§ vallen, de Gevangenen flaaken, en hem zijne Pap ren en Pakkadie overleveren. Intusfchen zou hij Duinkerken trekken, en daar eene poos vertoeve

Willem de I.

Een Verdrag beraamd.

i i

?

e t!.

in enideienan, tot

Sluiten