Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

590 GESCHIEDENIS

Willem

BE I.

Anjou vertrekt

na Frank, rijk.

Krijgsbedrijvenva i,i Parma.

tot de Staaten Gemagtigden zonden , om nader met hem te verdraagen.' Het voorgevallen, zedert den zeventienden van Louwmaand, zou men , van wederzijden, vergeeten (*).

Anjou trok na Duinkerken. De Staaten, Xe Antwerpen vergaderd, hadden lang werk, om de Verdragpunten te ontwerpen. Deezen ontworpen en na de bijzondere Landfchappen gezonden zijnde , was 'er een geruimen tijd noodig, eer elk tot een befluit vkwam. Deeze befiuiten ftreeden. Men kon het niet ééns worden. Dit marren verveelde den Hertog , die, daarenboven, onaangenaame ontmoetingen bejegende , en niet kon nalaaten optemerken, hoe de gemoederen meer en meer van hem vervreemden. Hij nam het befluit, om het Land te ruimen, en vertrok den achtëutwintigften van Zomermaand, na Calais 4 de bezetting te Duinkerken overlaatende aan den Hcerc van Chajiois (f).

Parma hadt, in dit troebel water visfchende, niets opgedaan, en opende den veldtocht vroeg in 't voorjaar: vertrouwende, met overmagt van Krijgsvolk te zullen winnen, 't geen hij door onderhandelingen niet kon krijgen. Zijne wapens deeden Eindhoven , Turnhout , Loenhout , Diest en Westerlo bukken. De Franfche en Zwitzerfche benden , onder den Maarfchalk van Biron, konden dien inbreekenden vloed niet ftuiten. Onder den weg bemag-

tigde

(*) Hoofdt, II. D. bl. 866. (f) Zie aldaar, bl. 876. 877.

Sluiten