Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 591

tigde bij het Huis te Vierfele en te Wouw. Nabij Steenbergen, door de overmagc van Parma aangetast , verdeedigde hij zich met verwonderlijken moed. Plet verlies was aan wederzijden gelijk. Doch Btron , niet in ftaat, met zijn veel kleinder Leger, het veld te houden, betrok de fterkfte Plaatzen, om alleen verweerender wijze te oorlogen (*).

Men denkt, dat hij Duinkerken en Nieuwpoort, door de Koningfchen belegerd, en kort daarna ingenomen , zou hebben kunnen ontzetten. Dan de Gentenaars wilden Biron niet veroorloven over hun grondgebied te trekken. Zij vreesden , dat Oranje die krijgsmagt in Gend zou brengen , om zijne wederpartij te onderdrukken, en de zijne te Bijven; doch verbloemden dit met voortewenden, dat men Anjou , met goeden gewisfe , niet weder kon aan neemen , en zich , derhalven , ook niet van zijl Krijgsvolk bedienen. Dan hunne halBarrigheid Brek

te zeer ten agterdeele der Bondgenooteu. Par

MA bediende zich meefterlijk van de bemagtigd Plaatzen: eensdeels derzelver Koophandel door Vrij heden begunHïgende , en anderdeels die der Ver ét nigde Nederlanden afbreuk doende door het uitrus ten van Kapers, en het openftellen der Havens voc dezelven. 't Leedt niet lang , of' Dixmuiden Meenen, V Sas van Gend , Axel, Hulst , Rupe, monde en Steenbergen vielen den Spanjaarden in har den. Aalst werdt aan PakMa verkogt door de Bi

zs

(») Hoofdt, II. D. bl 874. 875. Hl. Deel. 2. St. T

WiLLïM D£ 1.

[

t

»

1t-

Sluiten