Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 593

Nederlanden onder 't Franfche juk te' brengen. Het zelfde Volk , 't geen, nog zo korts geleden , hem als een Afgod eerde , deedt hem nu de fehandehjkfte laagheden aan. Het gerugt liep, en vondt gereeden ingang, dat zijn toeleg was, Holland, Zeeland en Utrecht voor zich te behouden , en de andere Gewesten der Nederlanden aan Frandrijk afteftaan. Als hij, op zekeren dag, in de Vergadering der AloCweene Staaten was, vergaderde het Volk voor 't Stadhuis, en dreigde elk, die de Franfchen weder in Antwerpen wilde roepen , ten venftcr uutewerp«n De Prins, door vreeze aangegreepen , durfde niet buiten komen, en bragt 'er den nagt over. Bij een' anderen opftand, vondc hij zich in nog groote. verlegenheid. De Wethouderfchap, beflooten heb bende, het Plein voor het Slot aan erven aftefteekei en te verkoopen, liet de Straaten enGragtenrooyen De argwaan werdt wakker. Het geroep ging , O ranje hadt de Franfchen ingelaaten, die zich voc 't Slot verfchansten. 't Gemeen , aan 't hollen en te wapen geloopen , fiuifde derwaards , doorfnuftelc alle hoeken , vorderde den Prins buiten te fpreeker en fcholdt hem voor Verraader. Dewijl men me vondt, aan 't verfpreide gerugt beantwoordend, bedaarde de opfiand van zelve. De Wethoude fchap durfde geen flraf oefenen over dit misdr. Oranje , gebelgd over dien hoon , verliet Antwi pen , waar hij zich nu omtrent zes jaaren hadt 01 houden , en kwam 'er nooit weder. Hij trok , n ïijn Gezin, na Middelburg , om zich te laaten v T * *

WiueSj

de l. t

r

n e

»

ts

i 3

rf.rït-

,et nen

Sluiten