Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5?3

GESCHIEDENIS

Willem

de I,

't Verraad des PririT feu van Chimai en Imbi' ze in Vlaanderen.

"\\ \ ( 1 t c r € C

leveren. Het geheim brak uit. Hij werd te Arnhem gegreepen, met zijne Dienaaren en Fapieren in verzekering gebragt, en na 's Gravenhaage gevoerd; doch, in 't volgende jaar , nit aanmerking van zijne afkomst en maaglchap, ontflagen, onder beëedigde I belofte van trouwe aan de Staaten; doch hij fchondt dien Eed , en ging , met zijne drie Zoonen, in 's Konings dienst over. Adoifii , Graaf van Nieuwenaar en Meun , werd , door de Staaten des Landfchaps, tot Stadhouder van Gelderlandaangefteld (*).

Twee andere trouwloozen hadden , ten zelfden tijde, voor, Vlaanderen den Spanjaard in handen te ftellen. Cakel de Ckoy, Prins van Chimai, Zoon des Hertogs van Aarfchot, beurtlings Konings- en Gemeenebestgezind, fcheen , op de aankomst des Hertogs van Anjou, de Partij der Staaten aantekleeven. Hij betoonde grooten ijver voorden Hervormden Godsdienst , & voer fterk uit tegen den Koning /an Spanje. Dit middel gelukte. Hij verkreeg, velhaast, een algemeen vertrouwen in een Gewest, vaar men, uit hoofde van de Regeeringsgefteltenis, laar meer dan elders eene Volksregeering , niet gevoon was zulke aanzienlijke Perfoonen aan 't hoofd 2 hebben. De Gentenaars , vijanden van Oranje , ie hun de jammerlijke gevolgen van hunnen oproegen geest niet kon vergeeven, riepen Chimai tot tadhouder uit , om hem tegen Oranje te ftellen. 'm te fterker de nieuwe Onderhandelingen, met Anjou

O Hoofdt , II. D. bl. 884.

Sluiten