Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6oo

GESCHIEDENIS

WlLT.BM DE I.

O.ïl listen te Utrecht.

te , doen verwerven (*). —— Beter was Chimai te Brugge gedaagd. Hij hadt de maatregelen des Prir.fen vau Oranje, voor wiens doorzigtigoog zijn verrr.adlijke toeleg niet bedekt bleef', weeten te verijdelen. Hij bewerkte , dat Brugge en 't Vrije zich met Parma verdroegen en met den Koning verzoenden, waarop de Staaten ze openlijk voor Vijanden des Vaderlands verklaarden (f).

Te Utrecht rcezen groote Volksönlusten. De Hopmannen der acht Burgervaandelen, van alk kanten den Breelenden naam van Vrijheid hoorende, dagten zich in Oud Rome te bevinden , en niet minder te weezen dan de Tribuni Plebis, of de Voorfianders des Volks. Zij vorderden de Regeering af, voortaan gehoord te worden op alle zaaken , den Oorlog en de bewaaring van Land en Steden betreffende. Zij Boekten de Burgers, die oordeelden, de Rcgtcn , door Carel den V. hun ontnomen , wedergekreegen te hebben , op. De Wethouderfchap vondt zich genoodzaakt , een Beveifchrift, tot het aanneemen van IVaardgelders , intetrekken. Deeze toegcevenheid wakkerde den moedwil. Zij keverden een tweede Verzc ekfehrift in , vol klagten over dc geheime wijze , op welke men handelde over de opdragt der Hooge Overheid aan den Prins van Ouanje, in den waan, dat men deezen voorwaarden

af-

(■■) Mt.terf.n , XII. B. f. 524 enz. Hoofdt, II. D. bl. 895. Grotii Anna'., p. 84. (t; Hoofdt, II. D. bl. 8^5. 897-899-

Sluiten