Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o.\ GESCHIEDENIS

Wl! I.EM DE U

melde kon de bepaalingen , op haare Voorregten ge. maakt, nooit vergeeien. In HWfëtnfóand dés Jaars MDLXXXII, befloot zij , d 0 Pfi is, vo f •. . ander Perfonaadie, tot Graaf ver. Zee/and tc Wl fen; doch niet, voor dat de S.ad in haare Privilegiën herfleld ware (*). Zij verwierp de V'oorwaardeu der Opdragt; doch kwam niet vereer, 's Konings MUS was 'er nog niet afgezwcoren , cn men hieldt liet verheffen van zijne Hoogheid tot Graaf Urijdig met de Verééniging (f).

Een groot aantal ijverige Ge»M-i;a-es:güZ.:::Jen in Holland zagen, met genoegen, den wederftand der Zeeuwen. Onder de hand deeden zij fteeds zwaarigheden ontftaan, om het verlies eener Vrijheid, welke hun zo veel bloeds gekost hadt, te vertraagen. En, daar men niets minder voorhadt, dan zich aan eene volflaagcne Oppermagt te onderwerpen , fchoof men 't werk op de lange baan. Om een Opperheerfcher te maaken , is 'er maar den oogenblik noodig: en zij, die het vaardigst den hals onder 't juk krommen, bejaagen zijne gunst het meefte. Maar, wanneer men, in ftede van een Heer, alleen voorheeft, een Hoofd aantcftellcn, dat geen beitel over de Geldmiddelen en Ampten heeft, gaat men met meer omzigtighcid en langzaamer voort. De aangenaamheden der Vrijheid eu des Eewinds fmaakende , is men

niet

(*) Reghter ten Raade van Middelb. 19. Sepr. 15S2. (t) V Leeven van Willem den I. III. D. bl. 649. 662. 669, 670. 671.

Sluiten