Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

de I.

öio GESCHIEDENIS

jaard, in den jaare MDLXXXIII, te Antwerpen %e. vat, beleedt zijn voorneemen, om den Prins te vermoorden , en leedt de doodftraffe (O- In 't volgende jaar, beloofde de Markgraaf van Rijsburg aan eenen le Goth, een Franschman , bij hem gevangen , de vrijheid, onder voorwaarden , dat hij den Prins zou ombrengen. Doch deeze , de gevangenis ontkomen, oordeelde, zich niet gehouden eene misdaadige belofte te volbrengen, en ontdekte het verraad (f). Hans Hanszoon , een Koopman te Flisfingen, die zijne Hoogheid eenen bijzonderen haat toedroeg, liet zich door den Spaan]chen Afgezant in Frankrijk overhaalen, om den Prins van kant te helpen, en beleedt , des door eenen Fries befchuldigd , voorneemens geweest te zijn, om zijne Hoogheid , door Buskruid , in de Eetzaal of in de Kerk te Vlisfmgen, te doen fpringen, of hem, op eene andere wijze , met eigen hand , het leeven te beneemen : hij moest dit met den hals boeten (§). Strada tekent eene bijzonderheid op, van welke niemand beter onderrigt kon weezen dan een Jefuit, naamlijk, dat, omtrent deezen tijd, vier Perfoonen,van verfchillenden Landaart, één Franschman , één Lotharinger, één Engeischman en één Schot , zich te Brusfel onthielden , en allen op 't leeven van Willem den I. liepen , zonder van elkander te weeten.

C) Hoofdt, II. D. bl. 86p, (t) Zie aldaar, bl. ooi. C$) Zie aldaar-

Sluiten