Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. <Ju

ten (*). Geen hunner volvoerde den aanflag. 'Er ' was een Bourgondiër , die zich Francois Guion noemde, en uitgaf voor dén Zoon van Pierre Guion , wegens het omhelzen des Hervormden Godsdiensts, te Befancon , met den dood geftraft. Deeze fchelm hing den Godvrugtigen Man uit , floeg geen kerkgang over, en vertoonde zich meest met een Bijbel of Pfalmboek onder den arm. Deeze fchijnbaare Godsdienstijver deedt hem toegang krijgen bij den Prins, dien hij eenige afdrukzels aanboodt van het Zegel des Graaven van Mansfeld, bij wiens Geheimfchrijver hij Opperklerk geweest was. Oranje hieldt 'er eenigen bij zich , en zondt Guion met de anderen na Frankrijk, in 't gevolg des Heeren van Schoonewal s die , als Afgezant der Staaten aan Anjou, derwaards reisde. Van Schoonewal gelast, om Oranje den dood des Hertogs bekend te maaken , werd hij ter Slaapkamer toegelaaten , en zou toen , hadt hij wapentuig bij zich gehad , zijn verraadlijk opzet volbragt , en den Prins vermoord hebben. Deeze liet hem Geld geeven, om andere Kleederen te koopen; doch hij befteedde het aan eer paar PiBoolen. 's Anderendaags verfcheen hij we der, een Paspoort verzoekende. Zijn verbaasd ge laad en zijne beevende ftemme ontzetten de Prinfes, die, verbaasd, vroeg, „ wie die Mensch ware me „ dat kwaad uitzigt?" De Prins Belde haar ge rust met te zeggen, „ dat hij zijn Paspoort begeet

» de

(») Strada, Dec. II. Lib. V. p. 280.

V 3

Willem n li

s

Sluiten