Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&4 GESCHIEDENIS

Willem

de I.

Orinje's Hit vaar c.

Zijne geftalte en charaéter.

Alle de Bondgenooten beweenden den vroegtijdigen en deerlijken uitgang des Prinfen. Holland, waar aan hij met zo nauwe banden verbonden was, gevoelde zich heftigst aangedaan, 't Gemeenebest fcheen met hem ten grave te daalen. Eene bijkans Koninglijke Staat ie vergezelde zijn Lijk na de Nieuwe Kerk te Delft: en , toen deeze Landen , ten tijde van het twaalrjaarig Beftand , eenigen ademtocht haalden , hebben de Staaten eene pragtige Grafftede doen vervaardigen, met een opfchrift, waar in hij de eernaamen draagt van Herfteller der Vrijheid en des zuiveren Godsdiensts, en, bovenal, pronkt met den fchoonften tijtel, dien immer eenig Vorst kan voeren , Vader des Vaderlands (*).

Willem de I, die, in't tweeënvijftigfte jaar zijns ouderdoms, zo verraadlijk fneuvelde, was van eene meer dan middelbaare lahgte , bruin van gelaad en van oogen , die wakker , doch tevens vriendlijk, Bonden, en medewrogten, om, door aanvalligheid, veelen aan hem te verpligten : helder- en lieflijkheid van uitfpraake fnoerden de harten aan zijne tong, die , egter , wen de zaak het eischte, met fcherpheid, klem van taal voerde. Scherts en vrolijkheid waren hem welkom , bovenal over tafel, waar hij wel een Duitfchen dronk deedt, en de boog der zorgen ontfpande , zonder de maat te buiten te gaan: meermaals beflelpte hij den kommer met gebootfte

Wijd-

<*) Hooïdt, II. D. bl. 906". Bleyswyk , Delft, bl t/ht»

Sluiten