Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6i6

GESCHIEDENIS

Willem

de 1.

' 1

ztj de zaaken hem mede of tegen liepen, hij behieldt fteeds dezelfde eenpaarigheid en helderheid van geest.

Een aanzienlijk Roomschgezind Schrijver befchuldigde hem van Gierigheid en Schraapzugt; ondertusfchen heeft hij geen één enkel voorbeeld , om zijne befchuldiging te ftaaven , kunnen bijbrengen. Ner. gens vindt men in de Gefchiedenis, dat hij zijne magt gebruikt hebbe, tot het bevorderen van zijne eigene belangen, ten nadeele van bijzondere Perfoonen en het Gemeen. Hij weigerde altoos de hand te hebben in 't beltuur der Geldmiddelen : hij eischte zelfs de betaaling niet van het inkomen , hem door de Staaten toegedaan : en, bij zijnen dood , liet hij zijne huislijke zaaken in zo liegt eene orde , dat de Staat verpligt was , eene fom te beftemmen tot het onderhoud zijner Weduwe en Kinderen.

Die zelfde Gefcbiedboeker heeft hem Bedrog en Geveinsdheid ten laste gelegd , en brengt , ter Baavinge hier van, geene andere bewijzen bij, dan , in 't wilde fchermende, fmaadredenen, waar van zijne geflaügendfte vijanden geen" woord reppen. Vóór dat hij met Philips brak, wraakte hij, bij alle gelegenheden, de gemeene maatregels , en, vervolgens, gedroeg hij zich als een openbaar vijand.

Hij hadt, zeggen eenige Roomsch-Catholijke

Schrijvers, geen anderen Godsdienst , dan dien Belang en Heerschzugt hem voorfchreeven. Doch [leeds was zijn gedrag geregeld en onöpfpraaklijk : lij nam de pligten van den Godsdienst, door hem >elecden, nauwkeurig waar. Alles, wat zij aanvoeren,

Sluiten