Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem de I.

*iS GESCHIEDENIS

fielten, dat hij, die in vrede kan leeven met Menfchen, van hem in Godsdienfiige Begrippen verfchillende, geen opregt Christen kan weezen.

De betigting vanEerzugt, waar mede de Roomschgezinde Schrijvers Willem den L bezwaaren , is van geen gewigt altoos. Eerzugt, op zichzelve be. fehouwd, verdient lof noch blaam ; doch ze wordt roemens of laakenswaardig door het einde, 't welk zij zich voor! telt, en de middelen, tot dat einde gebruikt. Indien wij nu, volgens deeze regelen, over het Charaéter des Prinfen van Oranje oordeelen, is 't onmogelijk , dat Perfoonen , in beginzelen zo rechtdraads tegen elkander aangekant, als de Catholijke en Proteftantfche Gefchiedfchrijvers , kunnen overeendemmen.

Wanneer wij, met de eerstgemelden , de Regten van alle Vorften op dezelfde gronden doen rusten, zonder' eenig onderfcheid te maaken tusfchen een volftrekt oppermagtig Vorst en een Koning over een vrij Volk, engelooven, dat de Oppervorst een Godlijk cn onbetwistbaar regt bezit, om eene willekeurige magt te oefenen over den Godsdienst en de Vrijheid zijner Onderdaanen ; wanneer wij gelooven, dat een Koning, met verlof van den Paus , de heiligde Eeden kan fchenden, en dat de verpligting der Onderdaanen in volle kragt blijft , zelfs naa dat alle Voorwaarden , op welken zij gehoorzaamheid beloofd hadden, met voeten getreeden zijn. Wanneer wij, met dergelijke begrippen vervuld, van.hetCharacter van Willem den I. oordeelen, zal het zeer

be-

Sluiten