Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB* NEDERLANDEN. öto

bezwaarlijk vallen, hem niet aantemerken als fchuldig aan verraad en opftand : en, in dit geval , zal het gunftigfte vonnis , 'r geen wij van zijn gedrag kunnen ftrijken, hier op uit komen , dat eene misdaadige Eerzugt daar van het beweegrad geweest

hebbe. .

Maar, indien wij, van den anderen kant , de eifchen van den Paus als ongerijmd en godloos houden 5 indien wij de Regten der Onderdaanen voor niet min heilig dan die des Konings aanzien; indien wij onderfcheid maaken tusfchen een Vorst, mei onbegrensd gezag bekleed , en een Koning , wiem magt bepaald is door de Grondwetten van den Staat: tusfchen een Vorst, wiens Regten van Oppermo genheid onherroeplijk zijn, en eenen, die het geza; verkreegen heeft op zekere Voorwaarden , welke volbrenging hij met Eede beloofde , terwijl de Or derdaanen zich tot gehoorzaamheid verbonden, mit

hij die Voorwaarden onderhieldt. In dit gev;

zal ons oordeel, over Willem den I, geheel ve fchillen van 't geen wij, volgens de eerfte veronde Helling, ftreeken. Wij zullen hem dan niet allee onfchuldig verklaaren van de misdrijven , hem do< zijne Vijanden ten laste gelegd, maar ook de heerl ke tijtels , hem door zijne Medeburgers gegeevei fchenken, hem den Vader des Vaderlands, den B fchermer der Vrijheid en der Wetten heeten , d* edelmoedig , zijne. belangen , zijne rust, zijne v ligheid aan 't algemeene welweezen heeft opgeöfTer en , in den beginne , door raad en klem van ree

ne

Willem de I.

;

r

s il

n :>r jtfe-

:i-

ij

.e-

Sluiten