Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

620

GESCHIEDENIS

Willem

be I.

Staatkundige gefteldheidder Nederlanden.

nen, vervolgens door magt van wapenen , niets anders gedaan heeft, om zijne Medeburgers te verlosfen , en van verdrukking te bevrijden, dan , in dergelijke omftandigheden, elk Vriend van 't algemeene welvaaren zou gedaan hebben (*).

De Staatsomwenteling , welke Oranje te wege bragt, moest hem zeiven verbaazen. Hij vondt zich aan 't hoofd van twee Landfchappen , korteling geheel aan 't Roomsch Geloof en 't gezag des Konings onderworpen : hij zag deeze beiden daar verbannen zonder dat hij fcheen zulks bewerkt te hebben. Hij zegepraalde in de Steden, waar de Dwinglandij hem te regt gedaagd hadt : volgens de uitdrukking van een Ooggetuigen , fliep hij in de kamer des Hertogs van Alva, en tradt de gedenktekens van trotsheid , door dien Tijran opgerigt , met voeten. Indien Willem de I. een bekwaamer of gelukkiger Oorlogsheld geweest ware , zou hij de Nederlanden aan een geheel ander Regeeringsftelzel on« derworpen , met een overwinnend Leger zich ge* reedlijk onderftandgelden verfchaft, en , door een Houten ftap , de hoogte der Oppermogenheid beklommen hebben, 't Is zelfs zeer te bevreemden, cTat hij, met de hulpmiddelen van verhand en onderhandelingen alleen , zijne ontwerpen zo verre bragt. 't Verdient eene verwondering , dat de tegen elkander werkende raderen van dit werktuig het zelve niet

fchie-

(*) WatsoN Hiftory of the Reign of Philip II.

^t) Bor , II. D. in 't bijgevoegde laatfte Stuks • ;

Sluiten