Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t N H O U D.- ik

Breda verrast. Vermeefterlngen van Maurits. Klagten der Rijksvorfien over Parma en de Bondgenooten. Keulen en Luik leveren klagten in bij de Staaten. Rudolphus de II. zoekt te vergeefsck eene bevrediging te bewerken. Foordeelige Jlaat der Veréênigde Gewesten. Zutplien vcrmeefterd door Maurits. Deventer door hem gewonnen. Groningen door hem belegerd. Doet Parma het beleg van Knodfenburg opbreeken. Fait in '/ Land van Waas , en vermee* ftert Hulst. Belegert en bemagtigt Nieuwmegen. Wordt luiflerrijk in 's Graavenhage ontvangen. Onderjl'and, aan Frankrijk verleend. Poogingen van Philips tot eene Fredes-onderhandeling. De Staaten bejluiten , den Oorlog met ernst doortezetten. Belegering en bemagtiging van Steenwijk. Maurits doet den Krijg voortzetten. Ootmarfum en Koeverden gewonnen. Dood van Parma. Zijn characler. Raad van Fuentes , om de vrijwaaringen en 't losfeit der gevangenen aftefchafen. Wederzijdfche Bevelfchriften, hiertoe betreklijk. Inval in Luxemburg. Staat der zaaken in Frankrijk. Hendrik dz IVgaat tot de Roomfclie Kerk over. Maurits belegert en vermeeftert Geertruidenberg. Doet den aanflag van Mansveld op Crevecraur mislukken. Krijgsbedrijven in Friesland. Muiterij der Spaanfche Soldaaten. Ernst, Aardshertog van Ooftenrijk, Landvoogd ^/-Nederlanden. De Veréênigde Gewesten [laan eene aangebodene Bevrediging af. Ontdekkingen van verfcheide aanflagen , door de Spanjaarden op het leeven van voornaame Perfoonen gefmeed. Fermeefteringen der Bondgenooten. 't Beleg en de be» * mag-

Sluiten