Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

GESCHIEDENIS

Maurits.

Ali'emeere 'ciets derS satsgefteltenisfe.

rieden, dikwiils droevig en fteeds veranderende. Geen gevestigd plan, geen ontwerp, metbeftendigheid voortgezet, en door geluk bekroond. Men zag eene Zamenfpanning, geene Verééniging. De Grooten handelden 'door tLtrzugt, het Gemeen werd door Geraaktheid g'rdreeven. De ijver der Roomfchen, opgewekt door de geestdrift der Proteftanten, maakte van eenen algemeenen en roemrijken opftand tegen de dwinglandij der Spanjaarden, die men,voor altoos , ten Lande uit zou hebben kunnen houden, een Burger en Godsdienstoorlog, welke hun den ingang weder ontfloot. Men liet meer Drifts dan Vaderlandliefde, meer Haats tegen den Spanjaard dan Zugt tot Vrijheid blijken. Nauwlijks ontdekte men, dat de verdeeling des Lands tusfchen twee Prinfen den Volke met een nieuw juk dreigde. De onverdraagzaamheid , in 't fhik van den Godsdienst, buitengeflooten, was de Heerfchappij van Spanje, uit hoofde van de afgelegenheid, te nellen boven die van een groot nabuurig Rijk, 't welk eenen volftrekten invloed zou gekreegen hebben op de Staatsbelangen deezes Volks ; ja zelfs boven die van één of twee Prinfen , die , om , in het Staatkundig ftelzel van Europa , eenig vertoon te maaken, de Ingezetenen meer zouden vergen , dan zij konden. Twee onvoorziene gebeurtenisfen onttrokken de Veréênigde Gewesten aan de gevaaren van twee zulke weinig goeds belovende uiterftens. De Hertog van Anjou itiei f korten tijd voor den moord des Prinfen van O-

r.anje.

Pc

Sluiten