Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&ÏAURIT?.

't Colle-

gie der Gecommitteerde R'iatf< n der Staaten van Holland.

ft, GESCHIEDENIS

de beweezen , en wel diep in 't hart geworteld; MAUiurs zelve , aan LeyJens Hoogefchool opgevoed , gaf, fchoon nog geen zeventien jaaren bereikt hebbende, alle hoop van een vroeg rijp vernuft en eene voorzigtigheid ,.grooter dan men in dien ouderdom zou vervvagten. Deeze Raad van Staa-

te was gelast, de Eendragt tusfehen de Gewesten te bewaaren ; des Lands Voorregten te handhaaven; de ingewilligde lasten te ontvangen ; Krijgsvolk te lande en te water te werven; Admiraliteits-Collegïen opzerigten ; Zeeöverften te kiezen en Krijgsampten te begeeven. Doch , zonder toeftemming der Staaten , die, gewoonlijk , tweemaal 's jaars, op befchrijving des Raads, vergaderen zouden, kon de Raad niets befluiten over Vrede of Oorlog , het aangaan van Verbonden, of de Geldmunten (*).

De Staaten van Holland , wier bezigheden , van dag tot dag , vermenigvuldigden , beflooten , omtrent deezen tijd, een Raad van Staate voor hun bijzonder Gewest opterigten , die zorg zou draagen voor de Krijgszaaken en het invorderen der Gemeene Middelen , wanneer de Staaten niet vergaderd waren. Dit is de oorfprong van het Collegie der Gecommitteerde of Gemagtigde Raaden der Staaten van Holland (t). Éenige jaaren geleden, hadt men, in Noordholland, een' dergelijken Raad vastgefteld:

deeze

(«) Refol. Holl. 1584. b!. 521. 523. 542> Groot Pkkaatb. V. D. bi. 28. (f) Refol. Holl. 1584. bl. 566.

Sluiten