Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

7

deeze bleef , en de nieuwe kreeg , in gevolge hier van, Zuidholland onder zijn bewind..

In Utrecht was men desgelijks bedagt, om de Regeeringsvorm te regelen. Joos de Zoete , Heer vanVillers, ftelden de Staaten tot Stadhouder aan. Dit keurden die van Holland , andere inzigten omtrent deeze waardigheid hebbende , een te verhaasten ftan. Desgelijks werd 'er in de Stad een Erfraad van veertig Perfoonen opgeregt (*).

Terwijl men dus fchikking op de Regeering binnen 's Lands maakte, zogt men ook den Vijand buiten het hoofd te bieden. Holland, Zeeland en Utrecht waren de eenige Gewesten , door Parma ongemoeid gelaaten. Verfcheide anderen hadt hij, in 't verloop van vijf jaaren , onder 's Konings gehoorzaamheid gebragt, cn de volflaage onderwerping der geenen, waar hij met zijn Krijgsvolk gelegerd was, icheen eene op handen zijnde gebeurtenis. Jri Vlaanderen hadt hij alleen Gend, Ooftende en Sluis ; in Braband alleen Brusfel, Antwerpen, Mechehn en eenige kleine Plaatzen te vermeelteren. Groningen •en de Ommelanden Honden onder zijn bedwang, als mede verfcheide Steden van Gelderland, Overijsfel en Friesland: 't laatstgemelde Landfchap was altoos vanééngereeten door ongelukkige binneulandfche gefchtllen , die het veréénigen der kragten , om den Vijand te keer te gaan, verhinderden. Bij de krijgsI ver-

(*) Ortot Utr. Plakaatb. I. D. bl. 15$. 15S.

A 4

Maurits.

Schikki g op de Regeering in Utrecht.

Staat

deezer

Landen.

Magt van

Parma

en die der

Staaten.

Sluiten