Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maijr:ts.

De

Scbans

Liefkcns-

hoeh door

Parma

vennee-

Uerd.

ïo GESCHIEDENIS

hoplieden en de Gilden dongen allen na het Oppergezag. Het Vleeschhouwers Gilde bediende zich te dier gelegenheid van zijnen invloed, om de volvoering des heilzaamen raads van Oranje te fluiten. De vrees,. van de weelige Weidlanden , waarop zij 's jaarlijks twaalfduizend Osfen vet maakten, te zulr len verhezen , zetten hun aan tot eene tegenkanting, waar van zij, welhaast, berouw kreegen(*).

Faeneze deedt eerst , door den Markgraaf van Rijsburg, de Schans Lief'kenshoek, die de Antwerpenaars aan den Vlaamfchen kant der Schelde aangevangen, en nog niet voltooid hadden , aantasten. Eene krijgslist , door de Italiaanen uitgedagt, verhaastte den overgang deezer Sterkte. Driehonderd fchooten eene taamelijke bres gemaakt hebbende , deedt men Wagens met Hooi aanvoeren , ftak het in brand , de rook en vlam, door den wind den belegerden toegedreeven , noodzaakten hun te wijken. L>e Koningfchen namen dit oogenblik waar, liepen ftorm, eu velden bijkans alles , wat hun voorkwam , neder. Rijsburg bevlekte, door zijne woeste wreedheid, de eer der vermeeftering. Veele Soldaaten , in de vlugt gegreepen , deedt hij ombren. gen; in Parma's tegenwoordigheid, doorftak hij zelve , in koelen bloede , den ouden Colonel Petin van Atrecht , den Verdeediger van de Schans. Paema liet het niet onberispt, zeggende: Troppa colera,

Signor

(*) Hoofdt, II. D. bi. <?it*

Sluiten