Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 13

Vrijheid betoond hadt, gaf zich, den zeventienden van Herfstmaand, over. Zij hadt de handhaaving van den Hervormden Godtdienst meenen te bedingen , doch vondt zich hier in verkloekt. De Room' fche alleen mogt 'er geoefend worden; doch mea ltondt den zodanigen , die bij de Proteftantjche Leer bleeven , toe den tijd van twee jaaren, om hunne zaaken te regelen, en vrijheid van ter Stad uitterrek-, ken. Deeze ftaatkundige ftreek en de zagtheid desOverwinnaars belazen de Proteflanten niet. Zij gingen, in grooten getale , Burger- en Godsdienstvrijheid zoeken in Holland, Zeeland en elders. Men verzekert , dat de helft der inwoonderen niet overbleef (*).

In Gelderland, Friesland en Overijsfel woogen de kragten der ftrijdende Partijen elkander op. De gevegten waren moorddaadig en niets beflisfende, en de Landen , aan de eene of de andere Partij onder-/ hevig, vervuld met misnoegden ; de krijgsbedrijven 1 bepaalden zich voornaamlijk tot yerrasfingen en ver- 1 raaderijen. De Koningfchen deeden mislukkende-/ poogingen van dien aart op Kampen , Hasfelt en Nieuwmegen (f). De Bondgenooten, te zwak, om iets van aanbelang te onderneemen, waren meest bedagt, om het Staatsbefcuur en het Krijgsbewind op eenen goeden voet te brengen.

Tot nog hadden de Soldaaten alleen aan de Staa-

ua

(,!) Hoofdt, II. D. bl. 953.

(j) Zie aldaar, bl. 948. [ j

MaURITfc

Krijgsirerrigtinjen in '"'riesand,kelderand en ~)vcri]s-<

K

Sluiten