Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bes NEDERLANDEN. *»,

„ Anjou , wiens aanflag op Antwerpen den Land„ zaat nooit uit de geheugenisfe moest gaan? Heeft „ hij, in de verderflijkfte Staatkunde en de Italiaan„ fche bedriegerijen aan het bedorvenlte Hof opge5i vued, niet1 dikmaals de medefiander en uitvoerder „ geweest van de barbaarfche ontwerpen, door 't ft zelve «efmeed ? Heeft hij, met zijne komst op „ den Throon, de Verdragen, met de Hugenooten », gemaakt, niet menigwerf gefchonden ? Betoont *•> hij zich, zints eenigen tijd, iet gunstiger te hun„ waards, 't is om dat de omftandigheden hem tot „ dus een handel verpligten. Maakte een Vorst „ ooitzwaarigheid, om een hem nadeelig Verdrag „ te fchendeh , als hij \ ürafloos doen kon ? En „ zou een Caiholijk Vorst, door het befluit der ,-, Kerkvergaderinge te Conftam , zich niet ontflaa„ gen agten, om zijn woord aan de Ketters te hou„ den ? Hendrik zoekt ons in zijne uitgefpanne „ netten te vangen, om ons overteleveren aan Phi„ ups, wien hij in den bloede beltaac, enaanwien „ hij door dénheid van Godsdienstbelijdenisfe ver„ bonden is. Was de Opperheerfchappij deezer „ Landen zijn doel, waarom hij dan, in de jaaren „ MDLXXVIII, MDLXXIX, MDLXXX en „ MD LX XXI, dit niet getoond, toen de Span„ jaard dit Land geruimd had? In tegendeel toont ïl het bedrijf op St. Bartholomeus, de nederlaag van „ Genlis, de aanflag 0p Antwerpen, enbetovergec ven van Duinkerken, zijne trouwlooze oogmer„ ken. Indien de minfte \ verdenking van Paaperiy B 3 „ ons

Maurits>

Sluiten