Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

GESCHIEDENIS

„ bewoogen hebbe , om de openbaare Ampten te ' ontzeggen aan ijverige Patriotten , vol Vrijheids„ min, cm zij zich , te dier oorzaake alleen , hoe kloek en getrouw anderzins, zulks moeiten ge\ trooften, zou het dan de uiterfte dwaasheid niet " weezen de Oppermagt in handen te geeven aan <• een Vreemdeling , zo verdagt als Hendrik, de ]] II ? Zou dit geen onverdraaglijke hoon weezen " voor onze Landsgenooten , wier trouw, braafheid en eenvoudigheid met de ontrouw, onvroom" heid en dubbelheid der Franfchen op geen één

dag te noemen waren. De MIge ftreeken,

„ de onbetaamelijke vleierijen van Pruneaux, die, „ zonder de agtbaarheid van den Koning , zijnen " Meefter, in agt te neemen, van Gewest tot Ge" west, van Stad tot Stad, en van Perfoon tot Per" foon loopt , om ons, den een na den ander, te " verkloeken , toonen ons , dat 'er iet verkeerds !' fcluüle, en wekken onze agterdogt. Een FranschZ man ftreelt u niet, dan om a te wisfer te won', den. Pruneaux zoekt ons te misleiden, om den „ weg te baanen tot verdeeldheden, den Spanjaard „ voordeelig. De Hertog van Anjou heeft den Prins „ van Oranje, den veritandigften Staatkundigen, zoeken te verftrikken, en wij eenvoudige Hollan„ ders moeten daarom op onze hoede weezen , ten einde wij de fpeelbal niet worden van de konite-

„ naarijen des Franfchen Hofs. ■ Om onze

„ Vrijheid en onzen Godsdienst te behouden , zulA len wij de toevlugt neemen tot een Vorst, die ze

„ bei.

Sluiten