Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

GESCHIEDENIS

Mavrits.

Gezanten aan Frankrijk..Heimlijk Berigtfchrift , door die van Holland.

,, ginneten hoogden, waarom zij ook fmeekren."

Davidson betuigde, niet gekomen te zijn , om hunne zaaken in verwarringe te brengen, en dat, dewijl het werk met Frankrijk zo verre gebragt was , hij geen nader opening behoefde te doen van haar Majefteits voorneemen. Hij zou haar van het gehoorde verftendigen , en hier blijven , tot hij haar nader welbehaagen verftondt. Zijn antwoord, hoe ingewikkeld, en zijn verblijf gaf veelen genoegen : zij beloofden zich, dat het 'den Koning van Frankrijk reklijker zou maaken omtrent de Voorwaarden , of althans fpoediger tot een befluit doen komen (*).

De vrees, van de Volksvrijheden opteöfferen, door den Vorst te veel afteftaan, aan den eenen, en die van hem te mishaagen, door te weinig te geeven , aan den anderen kant, veroorzaakte , ovsr het bepaalen der Voorwaarden , hoogloopende gefchillen. Eindelijk werden ze vastgefteld , en elk Landfchap benoemde Gezanten na Frankrijk van zijnen wege. Holland gaf den zijnen volmagt, om met den Koning te fluiten , op de Voor-, waarden, bij de Algemeene Staaten beraamd: doch ook een heimlijk Berigtfchrift, behelzende, dat men den Koning de vrijheid zou toeftaan, om den Roomfchen Godsdienst hier te lande, in zijne Kapel, te doen oefenen voor zichzelven en zijn Hofgezin alleen: als mede, dat men hem geene andere Steden, tot zijne verzekering, zou mogen in handen ftellen,

das

(*) Hoofbt, II. D. bl. P54 enz*

Sluiten