Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

3o GESCHIEDENIS

tot verdeediging van den Katholijken Godsdienst, tegen de invoerders van nieuwigheden in den Godsdienst. De Koning liet het zich, door bedrijveloosheid, welgevallen , en werd 'er het hoofd van , om het flachtöffer niet te weezen. De dood desHertogs van Anjou , die Frankrijk fcheen verlost te hebben van de kuiperijen eens onrustigen Prinfen , was een beginzel van de verderflijkfte onlusten. De gevoelens des Volks vertoonden zich op eene geweldige wijze. De GbïsfcN deeden overal verluiden , dat Hendrik de III. den Catholijken Godsdienst alleen in fchijn beleedt; dat hij, daarenboven , geen Kinderen ftondt te krijgen, en dus de Kroon te vervallen op den Koning van Navarre, een Ketter, die den laatften llag aan den Catholijken Godsdienst zou geeven. De naam des ouden Cardinaals van Bourbon moest den Oproerigen ten ftandaart dienen: doch het waare oogmerk der Guisen was , onder diens naam te regeeren, en zich , vervolgens , op den Throon te plaatzen, als aframmelingen van Carel den GnooTEN. Om Hendrik te ontrusten, was Philips de II. de ziel deezer Partijfchappe door zijne ftreeken, en onderfleunde dezelve met geld* Maar , wanneer hij deezen handel met de Bondgenooten ontdekte, drong hij, om denzelve te dwarsboomen, de Guisen, openlijker voor den dag te komen. In dit hachlijk tijdsgewricht , was het raadzaamst voor Hendrik , de aanbieding der Bondgenooten te aanvaarden. Hij breidde, dusdoende, de grenzen zijns Rijks uit, wreekte zich over detrouw-

joozs

Sluiten