Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 3t

looze yerbintenisfen der Spanjaarden, voorkwam de fchriklijkheden eens Burgerkrijgs , en gaf aan onrustige en gevaarlijke geesten, door ze in een vreemden Oorlog intewikkelen , eene andere rigting. Eindelijk belette hij de Nederlanden , zich in de armen der Engelfchen te werpen, die , door eene zo magtige aanwinst op 't vaste land, te beter in ftaat zouden worden, om hunne oude eifchen op Frankrijk te doen herleeven. Alle deeze redenen , gepaard met verfcheide anderen, werden met eene vermeefterende welfpreekenheid voorgedraagen door Francois de Noailles, Bisfchop van Acqs, van den Koniug geraadpleegd. Doch , wanneer ze ih den Raad, waar zich veele Afhangelingen van Spanje bevonden, ter onderzoekinge kwamen, ontmoetten ze veel tegenkantings. „ In dergelijk eene omflandigheid fchrijft de Thou , „ hadt hij openlijk met de Bond„ genooten moeten handelen , en , in 't oog van al „ de wereld , den Koning van Spanje , over wien „ hij veel reden hadt van klagen en wantrouwen , „ moeten braveeren, fchielijk en ftout de gunlhglte „ gelegenheid, om den roem des Franfchen Naams „ te verheffen, aangrijpende." Maar de trouwloosheid der Hovelingen, die deezen Vorst omringden , haalden hem over, om last te geeven, dat de. Afgezanten zich veertien dagen te Senlis zouden ophouden: een verkeerde raadflag, die den Spanjaard toonde, wat hij al in Frankrijk vermogt q»),

O Hqofdt, II. D.bl. p5p. Thuan, Lib. LXXX.

MAURlïSb

Sluiten