Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. *

zet van Brusfel: dit marde, en ondertusfchenkwam de tijding, dat deeze Stad , op dergelijke Verdragspunten als Gend, met Parma was overééngekomen. Dit nieuws fcheen den ijver van Koning Hendrik te doen bekoelen. Hij ontmoette , van dag tot dag, grooter zwaarigheden in zijnen Raad , die hem niets anders voor oogen hieldt , dan het gevaar van zulk een vijand, als Philips, te tergen. In de daad, de Spaanfche Monarch , geen beter middel weetende, om zich van vreeze te ontheffen, dwong de Guisen ten voorfchijn te komen: men verzekert, dat hij hun dreigde, in gevalle van weigeringe, den Koning van Frankrijk de oorfpronglijke ftukken des Verdrags van den Hertog met Spanje ter hand te zullen Hellen (*). De muiterij ftak reeds het hoofd op , het Bondgenootfchap hadt verfcheide Steden ingenomen, en Parijs was het punt der verééuiginge van hunne woede. Dus eene omftandigheid vorderde eene kloekmoedige en ftandvaste Ziel; doch, als het op doen aankwam, helde die van Hendrik denIII. altoos tot het zwakke en bange over. Hij durfde zijnen trouwloozen Staatsdienaaren het hoofd niet bieden : en verklaarde den Afgezanten der Bondgenooten , „ dat hij, door de tegenwoordige gefieltenis „ zijns eigen Rijks, de aanbiedingen van een Volk , „ 't welk hij niet in Maat was te verdeedigen , niet „ kon aanneemen." In deezervoege verloor Frankrijk, voor altoos, de gelegenheid, om de Nederlandfin

C) Eff> df la Ligue, P. II, p. 240, C 3

Mautuu,

Sluiten