Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. jfr

lukte, en hem op meer dan driehonderd man en 't verlies van veel krijgsgeweer te ftaan kwam (*). De nadering der Spanjaarden was des temeercedugten, dewijl de Roomschgezinden verre het grootfte gedeelte der Inwoonderen van de Nederlanden uitmaakten': dat zij als tien tegen één Honden, gelijk men vermeld vindt (f) , fchijnt vergrootend gefprooken. Maar de Protefianten telden onder zich de Hoofden des Staatsbeftuurs , der Bezettingen, der Krijgsmagt: en, vreezende , dat de Roomfchen den Spanjaard mogten begunftigen , hadden zij het raadzaam geoordeeld , hun ijver te dooven, hun getal te verminderen, en hunne magt door onderdrukking te knakken. Hoe weinig men op de gemaakte en bezwoeren Verdragen ten hunnen opzigte paste , heeft het voorgaande deel van dit Tafereel ons voor oogen gefield. Van Kerken beroofd , van Ampten ontzet en uitgeflooten, en als vijanden des Vaderlands bejegend , waren zij , natuurlijk , op wraake bedagt. Der Spanjaarden voorfpoed gaf hun gelegenheid, om dezelve te neemen. Te Nieuwmegen verzogten zij, volgens den inhoud des Geloofsvrede's, eene cierlijke Kerk. Op de weigering hier van , verwekten zij een opftand , en Vonden zich fterk genoeg, om de Bezetting uittedrijven , en Overheden van hunne Godsdienstbelijdenisfe op 't kusfen te brengen. Zij wilden, gelijk 's Hertogenbosch, zichzelven verdee.

di-

(*) Van Heurn Hijl. van 's Hertogenbosch, II. D. bl. 157, Ct) Brandt Hijl. der Reform. I. D. bl. 735, C4

Maurits.

Sluiten