Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. $9

lukte, en hem op meer dan driehonderd man en 't verlies van veel krijgsgeweer te ftaan kwam (*). De nadering der Spanjaarden was des temeercedugten, dewijl de Roomschgezinden verre het grootfte gedeelte der Inwoonderen van de Nederlanden uitmaakten': dat zij als tien tegen één Honden, gelijk men vermeld vindt (f) , fchijnt vergrootend gefprooken. Maar de Proteftanten telden onder zich de Hoofden des Staatsbeftuurs , der Bezettingen, derKrijgsmagt: en, vreezende , dat de Roomfchen den Spanjaard mogten begunftigen , hadden zij het raadzaam geoordeeld , hun ijver te dooven, hun getal te verminderen, en hunne magt door onderdrukking te knakken. Hoe weinig men op de gemaakte en bezwooren Verdragen ten hunnen opzigte paste , heeft het voorgaande deel van dit Tafereel ons voor oogen gefield. Van Kerken beroofd , van Ampten ontzet en uitgeflooten, en als vijanden des Vaderlands bejegend , waren zij, natuurlijk , op wraake bedagt. Der Spanjaarden voorfpoed gaf hun gelegenheid, om dezelve te neemen. Te Nieuwmegen verzogten zij, volgens den inhoud des Geloofsvrede's, eene cierlijke Kerk. Op de weigering hier van, verwekten zij een opftand , en Vonden zich fterk genoeg , om de Bezetting uittedrijven, en Overheden van hunne Godsdienstbelijdenisfe op 't kusfen te brengen. Zij wilden, gelijk '* Heriogenbosck , zichzelven verdee.

di-

(*) Van Heurn Hijl. van 'i Hertogenbosch, II. D. bl. 157. (f) Brandt Hifi. der Reform. I. D. bl. 725, C4

Maurits»

Sluiten