Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

4i GESCHIEDENIS

krijgen, de onmogelijkheid, om ze te vervoeren, zo lang de Bondgenooten, door de meeidere fterkte van hunne Zeemagt, meefter van 't vaarwater bleeven, het vloeien en ebben des ftrooms , de breedte en diepte van denzelven, hef ijs, de poogingen der belemmerende viiandlijke Vaartuigen , dit fcheen alles de ongerijmdheid van zulk een ontwerp aanteduiden. Het enkel denkbeeld , dat de volvoering mogelijk was, deedt het ilaagen. De Antwerpenaars fpotten 'ermede, en Farneze maakte zich deeze oubedagtzaame gerustheid ten nutte , om zijn plan met ernst voorttezetten. 't Gelukte hem tweeëntwintig Pleiten in de Schelde te brengen, en het verder noodige ter beoogde plaatze aantevoeren. De arbeid gefchiedde onder zijn opzigt, en hij moedigde de werklieden met woorden niet alleen , maar ook met zijn voorbeeld aan. Tot dekking dienden verfcheide Schansfen, op zekere afftanden opgeworpen , en eenige gewapende Vaartuigen,

De Hoofdfchansfen, Santa Maria , aan den Vlaam* fchen, en Sant Philips, daartegenover aanden£r«'bandfchen Oever vervaardigd , moeften door eene Brug veréénigd worden, zijnde hier de Schelde noch wijd noch diep , en eene bogt, gefchikt, om de vaart der Schepen , die beftaan mogten het werk te floopen, tebreeken: van beide de Oevers af waren zwaare Paaien geflagen, tot dat de diepte hethaaijen verboodt, en bleef de opening tusfchen dit paalwerk nog driehonderd voeten. Door den nagt, wind en ftormbegunftigd, durfden de Scheeën der Bondge-

noo-

Sluiten