Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. jjjj

verfchaft hadden (*). Elk fchreeuwde tegen Aldegonde. Hij hadt ten oogmerk , na Zeeland te vertrekken, doch werd geraaden, zich daar niet tevertoonen. Zijn Verdeedigfchrift , in ftede van zijne zaak te verbeteren, verllimmerde dezelve : hij fchilderde daar in 't lot des Gemeenebests zo hooploos af, en verhief dérmaate de groote hoedanigheden van Parma , de ontzaglijke magt der Spanjaarden en de voordeeleii eener verzoeninge j dat hem het verblijf in de Veriènlgde Nederlanden werd verbooden. ■Nochrbans verftoutte hij zich , in Zeeland te verichijnen , waar men hem in zijn huis gijzelde: dan , ichoon deeze gijzeling werd opgeheeven, als hij zich voor de Algemeene Staaten verdeedigd hadt, heeft men hem, daar naa, weinig in zaaken van Regeering gebruikt, doch een en ander Gezantfchap doen bekleeden. Men nam hem inzonderheid kwaalijlc af, dat hij, in 't Verdrag, bij Parma , het bezit zij* ner Goederen voor altoos bedongen hadt . en niet ilegts voor den tijd van vier jaaren, gelijk de andere OnroomfcheniX). Deeze zaak wischte alle zijne aangewende poogingen, om Antwerpen aan de Staatfche zijde te doen blijven , uit , en men hieldt hem verdagt, van tot de Spaanfche overtehellen. Alde60Ni)e was , buiten tegeulpraak , een geleerd en geeftig Man (§) , van meer dan gemeene bekwaamheid) Grotii Annal. (t) Hoofdt, II. D. b!. 1024. (§) Zie dit Tafereeh III. D. H; St.pl. 407.408IV. Deel D

Maurii a, Alds-

GONDE

in ongenade:

Sluiten