Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 55

„ zijn geheel gedrag, wijst aan, dat wij niet onzij,, dig kunnen blijven, 't Zijn de vervolgingen en „ geweldenaarijen diens Konings, welke de Neder,, landen hebben aangezet, om tegen hem opte,, liaan: duidelijk is zijn doelwit, den Proteflant„ fchen Godsdienst uitterooijen , en eene Algemee„ ne Heerfchappij opterichten. Hij bedient zich van „ al zijne magt, om de Nederlanden geheel te on„ der te brengen, ten einde hij te eer in ftaatmoge ,, zijn , om in Engeland te vallen. Hij hoopt 'er „ genoeg medelanders te vinden onder de Room„ fchen en de begunstigers van Maria. Om zijne » 'touwlooze maatregels teoverdwarsfen,is'ergeea „ ander middel, dan de aanbieding der Bondgenooten „ te aanvaarden. Hier door zal 'er een openbaare „ Oorlog uitbarsten ; doch het tooneel daar van zal „ buiten Engeland weezeu. Wij zullen onder een ander hemelhalfrond, in Landen, door de Spanjaarden „ bemagtigd, doch waar aan Philips, uit hoofde der „ verre afgelegenheid, de hand niet houden kan, ge„ reeden buit en overvloedigen rijkdom vinden. In,, dien het ons in de Nederlanden gelukt, welk een „ aanwas van magt voor Engeland ! Waarom zul„ len wij geen Land aanneemen, dat zo zeer tot ons „ believen is, al ware het alleen , om ons fchaade3, loos te ftellen van eenen Oorlog, alleen doorPni» „ lips ontflooken ? " Elizabeth voelde al de kragt deezer redenen. Doch zij hadt belang , om te gelooven , dat het den Onderdaanen nimmer vrijlfaa, zich tegen hunne Overheden te verzetten , en ootD 3 brak

Maurits,

Sluiten