Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAUMTf.

gd GESCHIEDENIS

zou de Koningin , des noods , zodanige Pcrfoonc» mogen Hellen, als haar Algemeene Stadhouder raadzaam zou vinden : deeze zou ook , met den Raad van Staate, befcbikking maaken op 't herftellen der misbruiken, in de Regeering, de Krijgstugt en het beduur der Geldmiddelen ingefloopen , en voorzien op alles, wat den gemeenen welvaart raakt , mits niets onderneemende tegen den waaren Godsdienst, of de Voorregten des Lands. Zonder toedemming der Koninginne, zouden de Staaten met den Vijand, noch eenige andere Mogenheid, handelen. Zij geliefde ook met Spanje , of eenigen anderen Vijand der Staaten , niet te handelen van zaaken , deeze Landen betreffende, buiten raad en toeftemming der Algemeene Staaten : die pok beloofden , een zekex getal van Schepen in zee te zullen brengen, wanneer de Koningin tot het vormen eener Zeemagt tegen den algemeenen Vijand befloot : deezen zouden onder het bevel eens Engelfchen Zeevoogds daan (*). Dit Verding werd , den tweeden van Wijnmaand, door de Algemeene Staaten bekragtigd. Naa de oyergaave van Antwerpen verwierven eenigen der Gezanten , te Londen gebleeven , dat de Koningin den beloofden onderftand vermeerderde tot vijfduizend Knegten en duizend Ruiters , boven de bezettingen in de Plaatsen, tot zekerheid afgedaan ; terwijl zij in ieder der andere Landfchappen eene Stad of Sterkte "zop mogen kiezen , om ze met Engelfikt

m Hoofdt, II. D, bl.

Sluiten